સંપર્ક કરો

સરનામું

મુ.પો : કુડાદરા
તાલુકા : હાંસોટ
જિ : ભરૂચ
પીન કોડ : ૩૯૩૦૩૦
 

સંપર્ક નંબર

ઓફિસ : (૦૨૬૪૬) ૨૮૭૩૧૩
મોબાઇલ : ૯૮૨૫૧-૨૮૨૬૧
 

ઈ-મેઈલ સરનામું

ishwarsinh.patel@yahoo.co.in
ishwarsinh.patel@gmail.com